Panorama Warszawy
Panorama Warszawy
(fot. W. Kryński)
 
 
SOPHARM Sp. z o.o. świadczy najwyższej jakości usługi szkoleniowe i doradcze w sektorze farmaceutycznym. Istniejąca od 1997 r. firma była pierwszym w Polsce dostawcą kompleksowych usług, związanych z badaniem rynku, podejmowaniem decyzji o nowych wdrożeniach, transferem technologii, rejestracją, refundacją i komercjalizacją na zlecenie nowych produktów farmaceutycznych. Jakość i skuteczność naszych szkoleń wynika z bardzo dobrej znajomości rynku medycznego, oraz współpracy z najlepszymi polskimi ekspertami, prowadzącymi wykłady w Akademii Medycznej w Warszawie oraz Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Bazując na tych doświadczeniach oferujemy program szkoleń, składających się z dwu lub trzydniowych kursów, pozwalających pogłębić wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności praktyczne.

Uprzejmie zapraszamy do udziału w kursach przeznaczonych dla specjalistów pracujących w przemyśle medycznym i jego otoczeniu. Celem kursów jest przekazanie najnowszej wiedzy o zmianach, zachodzących na rynku oraz doskonalenie umiejętności praktycznych, niezbędnych w zarządzaniu
Szkolenia otwarte

Oferowane szkolenia koncentrują się na dwóch kluczowych obszarach:
 • metody oceny technologii medycznych, stosowane w procesie tworzenia koszyka oraz podejmowania decyzji o refundacji lub finansowaniu produktów i programów leczniczych.
 • nowe zasady dopuszczania i kontroli obrotu lekami i produktami z pogranicza farmacji oraz ich wpływ na działania marketingowe i konkurencję

W ostatnim tygodniu marca 2007 r. ukazały się dwa akty prawne, z którymi zapoznać powinni się wszyscy zainteresowani finansowaniem technologii medycznych ze środków publicznych.

Zarządzenia Dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 27 marca w sprawie:
 1. Wytycznych przeprowadzania Oceny Technologii Medycznych (HTA)
 2. Przygotowywania rekomendacji, dotyczących finansowania technologii medycznych ze środków publicznych

Z chwilą opublikowania tych aktów prawnych Medycyna Oparta na Dowodach Naukowych (EBM) czy Ocena Technologii Medycznych (HTA) przestają być problemami akademickimi, pasjonującymi głównie osoby przygotowujące prace naukowe, a stają się przedmiotami obowiązkowymi dla wszystkich świadczeniodawców, zainteresowanych koszykiem świadczeń gwarantowanych. Ważnym etapem działań, zmierzających do szybkiej implementacji powyższych metod jest wydane 10 kwietnia 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad wdrażania terapeutycznych programów zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, oferujemy program szkoleń, pozwalających w sposób świadomy korzystać z analiz HTA (kurs podstawowy) oraz dwa kursy warsztatowe, przygotowujące do samodzielnego wykonywanie analiz HTA.

L.p Nazwa kursu Termin zgłoszeń
1. Wytyczne przeprowadzania oceny oraz przygotowywania rekomendacji AOTM, dotyczących finansowania technologii medycznych ze środków publicznych -
2. Statystyka w badaniach biomedycznych, metody ilościowe w ocenie technologii medycznych - warsztaty -
3. Medycyna Oparta na Dowodach Naukowych (EBM), korzystanie ze źródeł wiarygodnej informacji, przeglądy systematyczne i metaanaliza - warsztaty -

Równie ważny dla wszystkich podmiotów, działających na rynku zdrowia jest fakt, iż 30 marca 2007 r. Sejm, ustosunkowując się do poprawek Senatu, uchwalił tzw. "Dużą Nowelizację" Prawa Farmaceutycznego. Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego, w połączeniu z uchwaloną wcześniej Ustawą o Bezpieczeństwie Żywności, w istotny sposób zmieniają zasady działania na rynku, zwłaszcza w odniesieniu do firm produkujących leki sprzedawane bez recepty (OTC), suplementy diety, żywność funkcjonalną itd. Omówieniu tych zmian i ich praktycznych konsekwencji poświecony jest kurs "Nowe zasady rejestracji i obrotu produktami leczniczymi i z pogranicza farmacji"

Menedżerów, odpowiedzialnych za powyższe obszary zarządzania, zapraszamy do udziału w kursie:
4. Nowe zasady rejestracji i obrotu produktami leczniczymi i z pogranicza farmacji (borderline products) -

Klikając na nazwę jednego w wyżej wymienionych kursów, możecie Państwo uzyskać informacje o szczegółowym programie, warunkach uczestnictwa.
Formularze zgłoszeniowe znajdują się na końcu tej strony.
Szkolenia organizowane na zlecenia

Obok szkoleń dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, na zlecenie organizujemy kursy, przeznaczone dla osób, skierowanych przez zleceniodawcę. Oprócz wyżej wymienionych zagadnień, proponujemy następujące tematy kursów, organizowanych na zlecenie, w roku akademickim 2009/2010:
 • Badanie rynku i monitorowanie konkurencji
 • Przepisy antykorupcyjne, Kodeksy Etyki Marketingowei, Good Promotional Practice
 • Szkolenie dla Monitorów Badań Klinicznych
 • Marketing leków, od nowoczesnych technik sprzedaży do Skoordynowanej Opieki Farmaceutycznej
 • Kierowanie małym zespołem w codziennej pracy apteki
 • Komunikacja społeczna i Public Relations w sektorze farmaceutycznym

Wykładowcy

Do prowadzenia wykładów i warsztatów zaproszeni zostali wybitni eksperci oraz praktycy. Gwarancją ich wysokich kwalifikacji jest wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w:
 • Ministerstwie Zdrowia
 • Narodowym Funduszu Zdrowia
 • Agencji Oceny Technologii Medycznych
 • Instytucie Leków, Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Akademii Medycznej w Warszawie
 • Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wiodących firmach przemysłu farmaceutycznego
 • Głównym Inspektoracie Sanitarnym
 • Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
 • Kancelariach prawnych, wyspecjalizowanych w obsłudze sektora farmaceutycznego

Organizacja zajęć

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc na zajęciach, warsztatowych: 20 osób. Organizatorzy zapewniają materiały dydaktyczne (niektóre dostępne tylko w języku angielskim), oraz catering. Zajęcia odbywają się na terenie Kampusu Ochota, najczęściej w trybie weekendowym, w salach Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, tel. (48 22) 668 5017, który dysponuje niewielką ilością pokoi hotelowych, dostępnych dla słuchacze zamiejscowych.
Uczestnicy

Program szkoleń, oferowanych przez firmę Sopharm, powinien zainteresować w szczególności:
 • Prezesów i Członków Zarządu firm farmaceutycznych i/lub działających na rynku suplementów żywności, firm produkujących wyroby i sprzęt medyczny i in.
 • Dyrektorów Działów odpowiedzialnych za refundację i/lub programy lekowe
 • Kierowników Produktów
 • Kierowników i/lub Pracowników Działu Marketingu
 • Osoby odpowiedzialne za opracowywanie dokumentacji refundacyjnej, przeprowadzające lub zlecające na zewnątrz wykonanie analiz HTA
 • Firmy doradcze, świadczące usługi na rzecz branży farmaceutycznej

Udział każdego z uczestników w szkoleniu zostanie poświadczony imiennym dyplomem. Mamy nadzieję, że nasze szkolenia zaowocują w cenne dla Państwa wskazówki, pomogą wykorzystać nowe możliwości i uniknąć zagrożeń, związanych z omawianymi zmianami.

Pragnąc poznać Państwa potrzeby oraz sugestie, odnoszące się do programu i sposobu organizacji szkoleń, na stronie internetowej zamieszczamy ankietę. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi, które pozwolą na dostosowanie naszej oferty do Państwa oczekiwań.
Dodatkowe informacje

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy korzystać z informacji telefonicznej firmy Sopharm, dostępnej pod numerem 783 646 506, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00.
Kampus Ochota

Kampus Ochota Instytut Biocybernetyki - wejście od ul. Pawińskiego
1. Centralny Szpital Kliniczny AM
2. Zakład Farmakoekonomiki AM
3. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
4. Instytut Biologii Molekularnej PAN
5. Instytut Biocybernetyki PAN
6. Rektorat AM

[ zobacz powiększenie mapki ]
Instytut Biocybernetyki
wejście od ul. Pawińskiego

 
Załączniki ( pliki do pobrania ):

>
Medycyna Oparta na Dowodach Naukowych (EBM), korzystanie ze źródeł wiarygodnej informacji, przeglądy systematyczne i metaanaliza - warsztaty
>
Statystyka w badaniach biomedycznych, metody ilościowe w ocenie technologii medycznych - warsztaty
>
Nowe zasady rejestracji i obrotu produktami leczniczymi i z pogranicza farmacji (borderline products)
>
Wytyczne przeprowadzania oceny oraz przygotowywania rekomendacji AOTM, dotyczących finansowania technologii medycznych ze środków publicznych
> Ankieta
Pragnąc poznać Państwa potrzeby oraz sugestie, odnoszące się do programu i sposobu organizacji szkoleń, na stronie internetowej zamieszczamy ankietę. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi, które pozwolą na dostosowanie naszej oferty do Państwa oczekiwań.