Sopharm Awafarm    

Międzynarodowa konferencja naukowa

"Kierunki zmian w systemach rejestracji i refundacji
leków w latach 2005-2010"

Centrum Kulturalne O.Barnabitów
Warszawa-Mokotów, ul. Smoluchowskiego 1
13-14 stycznia 2005.W programie konferencji między innymi:

 1. Prof. Rolf Bass, prof. Johannes Lütz - Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArm), Niemcy, Ministerstwo Zdrowia, Polska
  Dostosowanie dokumentacji produktów leczniczych w Polsce, jak przeprowadzić dostosowanie dokumentacji "starych produktów"


 2. Truus Janse-de Hoog, John Lisman- Medicines Evaluation Board, Holandia
  Powtórne zastosowanie procedury wzajemnego uznawania (MRP) w nowych państwach członkowskich, Proces Review 2001 i leki generyczne, najważniejsze zmiany w procedurze wzajemnego uznawania/zdecentralizowanej (MRP/DCP)


 3. Dr Waldemar Zieliński, Awafarm s.c.
  Nowe prawo farmaceutyczne: Polska i Unia Europejska


 4. Dr Christian Gericke, MD, MSc, DTMH - Wydział Zarządzania Opieką Zdrowotną Politechniki Berlińskiej
  Współczesne kierunki zmian w europejskich systemach opieki zdrowotnej i refundacji leków


 5. Dr Imre Boncz, MD, MSc (Rotterdam) - Narodowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych, Budapeszt
  Tworzenie wykazów oraz system refundacji leków na Węgrzech


 6. Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski - Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej
  Jak zapewnić dostępność leków, bez wprowadzania cen i marż urzędowych oraz wykazów leków refundowanych? - Medicare prescription drug improvement and modernization act (MMA) of 2003


 7. Mec.Ewa Rutkowska - kancelaria prawna Lovells
  Refundacja produktów leczniczych w prawie wspólnotowym


 8. Dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli ministerstwa zdrowia, władz rejestracyjnych, izb lekarskich i aptekarskich oraz przemysłu farmaceutycznego

Dlaczego warto wziąć udział:

Uczestnictwo w konferencji może przynieść korzyść osobom i firmom, w działalności których żywotną rolę odgrywa wiedza na temat:

 • Nowego prawa farmaceutycznego Unii Europejskiej
 • Oczekiwanych zmian polskiego prawa farmaceutycznego
 • Nowego podejścia do dopuszczania do obrotu leków generycznych i o ugruntowanym zastosowaniu medycznym
 • Procedury Wzajemnego Uznawania (Mutual Recognition Procedure) i oczekiwanych zmian w tej procedurze
 • Jak funkcjonują "nowe" państwa członkowskie w Procedurze Wzajemnego Uznawania
 • Jak przeprowadzić procedurę dostosowywania dokumentacji "update"
 • Jak przeprowadzały procedurę dostosowywania inne agencje rejestracyjne

Udział w konferencji pozwoli:

 • Lepiej zrozumieć istniejące i rozważane w Unii Europejskiej rozwiązania systemowe, dotyczących finansowania i alokacji środków na opiekę zdrowotną
 • Przeanalizować efektywność oraz implikacje społeczne (sprawiedliwość, dostęp do świadczeń) różnych mechanizmów refundacji leków
 • Określić, jaki wpływ na technologię refundacji świadczeń zdrowotnych mieć będą obserwowane w Unii Europejskiej zmiany w zakresie organizacji i zarządzania opieką zdrowotną
 • Zapoznać się z innowacyjnymi zasadami refundacji leków, wprowadzanymi w Stanach Zjednoczonych w ramach największej w historii reformy programu MEDICARE
 • Dowiedzieć się, co się dzieje na Węgrzech w stosunkach między płatnikiem publicznym a wytwórcami leków i na jakie kłopoty natrafia w tym kraju Narodowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych
 • Wyjaśnić konsekwencje wprowadzenia w Polsce cen urzędowych na leki stosowane w lecznictwie zamkniętym, dotychczas kupowane w przetargach
 • Poznać opinie wybitnych ekspertów krajowych i zagranicznych na temat przewidywanych kierunków ewolucji systemów dopuszczania do obrotu i refundacji leków w Stanach Zjednoczonych, starych i nowych krajach Unii Europejskiej i w Polsce oraz zapoznać się ze stanowiskiem przedstawicieli władz rejestracyjnych, Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ
 • Wziąć udział w dyskusji na temat projektu rozporządzenia, zobowiązującego lekarzy do przepisywania leków pod nazwą międzynarodową
 • Zadawać pytania i wypowiadać się na temat propozycji zmian systemowych, dotyczących refundacji leków

Cel konferencji:

W czasie obrad omówiona będzie szczegółowo problematyka:

 • Nowego prawa farmaceutycznego w UE oraz wynikające stąd konsekwencje dla dopuszczania do obrotu leków generycznych i o ugruntowanym zastosowaniu medycznym. Dla firm planujących stosowanie Procedury Wzajemnego Uznawania będzie to okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami agencji holenderskiej, która w drugim półroczu 2004 przewodziła Mutual Recognition Facilitation Group.
 • Doświadczeń niemieckiej agencji rejestracyjnej, która współpracuje z Polską w ramach projektu Phare-Twinning (Polska/Niemcy), umożliwią przedyskutowanie najbardziej istotnych problemów i, co byłoby istotnym osiągnięciem, stworzenie konkretnych propozycji działań.
 • Ewolucji systemów opieki zdrowotnej, zasad i technologii refundacji leków oraz wpływu tych zmian na warunki i sposoby konkurowania firm farmaceutycznych, dystrybutorów i innych podmiotów, obsługujących rynek leków
 • Zmian, zachodzących w otoczeniu przemysłu farmaceutycznego, których znajomość jest niezbędna dla skutecznego zarządzania i planowania strategicznego, zwłaszcza w pracy nad planami marketingowymi oraz Biznes Planem na lata 2005-2010.

Kto powinien wziąć udział:
 • Osoby zajmujące się w firmach farmaceutycznych dopuszczaniem leków do obrotu oraz menadżerowie odpowiedzialni za problematykę refundacji w przemyśle farmaceutycznym, jego otoczeniu oraz jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Członkowie zarządów i rad nadzorczych podmiotów działających na rynku farmaceutycznym
 • Dyrektorzy i pracownicy działów medycznych, planowania i rozwoju, marketingu i sprzedaży, kierownicy produktów i rynków
 • Wszyscy zaangażowani w proces budowania strategii, przygotowywania Biznes Planu oraz planów marketingowych
 • Menadżerowie odpowiedzialni za komunikację i Public Relations
 • Kierownictwo i pracownicy działów Government Relations
 • Personel kierowniczy agencji reklamowych, mediowych, promocyjnych, oraz firm badania rynku i opinii, obsługujących branżę farmaceutyczną
 • Radcowie prawni oraz adwokaci, specjalizujący się w prawie farmaceutycznym
 • Konsultanci, zatrudnieni w firmach doradztwa organizacyjnego
 • Naukowcy, zainteresowani problematyką polityki społecznej, zarządzania i organizacji ochrony zdrowia, opieki farmaceutycznej oraz farmakoekonomiki

Szczegóły organizacyjne:

Data: 13 - 14 stycznia 2005
Rejestracja: godz. 8:00 - 10:00
Materiały
konferencyjne:
uczestnicy otrzymają wykłady, wygłoszone podczas konferencji, wydrukowane w formie materiałów informacyjnych
Język
wykładowy:
polski, symultaniczne tłumaczenie wykładów w języku angielskim
Opłata: udział w całej konferencji 3.600 PLN + VAT,
udział w wybranym, jednym dniu konferencji 2.000 PLN + VATWarunki uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w całej konferencji 3.600 PLN + VAT, udział w wybranym, jednym dniu konferencji 2.000 PLN + VAT.
Cena obejmuje udział w obradach, materiały, obiady i przerwy kawowe.

Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro forma.

Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem konferencji.

Wpłaty należy dokonać na konto:

SOPHARM Sp. z o.o.,
rachunek nr.: 76 1240 1112 1111 0000 0165 1522,
Bank PKO SA VIII O/W-wa,


Rezygnację z udziału należy przesyłać faksem lub listem poleconym na adres organizatora. Brak wpłaty nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

W przypadku rezygnacji do 7 stycznia 2005r. obciążymy Państwa opłatą manipulacyjną w wysokości 360 PLN + VAT.

W przypadku rezygnacji po 7 stycznia 2005r. pobierane jest 100% opłaty za udział.

Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie oraz zmiany terminu konferencji.


Dodatkowych informacji o konferencji udzielają:

Dr n. farm. Anna Biel-Zielińska, AWAFARM s.c., tel: (22) 831 06 75,
e-mail: anna.biel@awafarm.waw.pl


lub

mgr. Joanna Zaorska, tel.: 0605 031 668,
e-mail: sopharm@sopharm.pl.pl


Udział należy zgłaszać przesyłając formularz zgłoszenia na numer faksu:

(022) 857 57 60 lub listem poleconym na adres:
SOPHARM Sp. z o.o., ul. Bełdan 4/52, 02-695 Warszawa


Załączniki ( pliki do pobrania ):

1. PDF Szczegółowy program konferencji ( PDF / 120kB )
ZIP Szczegółowy program konferencji ( ZIP / 110kB )
2. PDF Zaproszeni prelegenci ( PDF / 85kB )
ZIP Zaproszeni prelegenci ( ZIP / 80kB )
3. PDF Formularz zgłoszeniowy ( PDF / 100kB )
ZIP Formularz zgłoszeniowy ( ZIP / 90kB )
4. Mapka dojazdu


Patronat internetowy:

Esculap.pl

Patronat merytoryczny:

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej