SOPHARM Sp. z o.o. jest firmą prowadzącą działalność doradczą i edukacyjną w przemyśle medycznym. Istniejąca od 1997 r. firma była pierwszym w Polsce dostawcą kompleksowych usług, związanych z badaniem rynku, podejmowaniem decyzji o nowych wdrożeniach, negocjacją umów licencyjnych i transferem technologii, organizacją badań klinicznych, rejestracją, refundacją i komercjalizacją na zlecenie nowych produktów farmaceutycznych oraz prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych.

Zakres działania firmy Sopharm Sp. z o.o. obejmuje:

Kursy i szkolenia

Aktualne:
 • Wytyczne przeprowadzania oceny oraz przygotowywania rekomendacji AOTM, dotyczących finansowania technologii medycznych ze środków publicznych
 • Statystyka w badaniach biomedycznych, metody ilościowe w ocenie technologii medycznych (warsztaty)
 • Medycyna Oparta na Dowodach Naukowych (EBM) – korzystanie ze źródeł wiarygodnej informacji, przeglądy systematyczne i metaanaliza (warsztaty)
 • Nowe zasady rejestracji i obrotu produktami leczniczymi i z pogranicza farmacji
Planowane:
 • Badania rynku i monitorowanie konkurencji
 • Kierowanie małym zespołem w codziennej pracy apteki
 • Umiejętności sprzedaży/techniki negocjacyjne
 • Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi
 • Marketing leków, od nowoczesnych technik sprzedaży do Skoordynowanej Opieki Farmaceutycznej
 • Przepisy antykorupcyjne, Kodeksy Etyki, Good Promotional Practice
 • Dopuszczanie leków do obrotu
 • Ustalanie cen, refundacja leków w lecznictwie otwartym, programy lekowe i terapeutyczne
 • Komunikacja społeczna i Public Relations w sektorze farmaceutycznym
Konferencje naukowe

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki zmian w systemach rejestracji i refundacji lek w latach 2005-2010", Centrum Kulturalne O. Barnabitów, Warszawa-Mokotów, ul. Smoluchowskiego, 13-14 stycznia 2005
Planowanie strategiczne.
 • doradztwo i szkolenia w zakresie organizacji i prywatyzacji przemysłu farmaceutycznego, placówek ochrony zdrowia, ubezpieczeń zdrowotnych, obiegu pieniądza w lecznictwie otwartym i zamkniętym, dystrybucji oraz refundacji leków,
 • pomoc w opracowaniu wieloletnich i rocznych planów marketingowych oraz business planów dla wyodrębnionych przedsięwzięć inwestycyjnych i operacyjnych.
 • analiza (typu "benchmarking") wewnętrznych zasobów ludzkich i rzeczowych przedsiębiorstwa, planowanie szkoleń i programów podwyższania wydajności pracy i efektywności środków trwałych.
Badania rynku i transfer technologii.

 • doradztwo w planowaniu optymalnego portfela produktów,
 • pomoc przy nawiązywaniu kontaktów, wyborze partnera i negocjowaniu umów licencyjnych,
 • pomoc w organizacji transferu technologii,
Działalność przedstawicielska.

 • reprezentowanie na rynku polskim podmiotów zagranicznych, nie posiadających własnych przedstwicielstw,
 • prowadzenie na zlecenie spraw podmiotów krajowych, nie posiadających biura w Warszawie,
 • organizacja dostaw substancji czynnych i pomocniczych.
Przeglądy systematyczne, analizy farmakoekonomiczne, refundacja i finansowanie ze środków publicznych.

 • Ocena technologii medycznych zgodnie z wytycznymi AOTM, obejmująca analizę:
  • efektywności klinicznej,
  • ekonomiczną
  • wpływu na budżet oraz system ochrony zdrowia
 • względnie adaptacja do warunków polskich, badań farmakoekonomicznych przeprowadzonych za granicą,
 • opracowanie strategii i dokumentacji, pomoc w działaniach zmierzających do sfinansowania technologii medycznych w ramach refundacji, programów terapeutycznych i innych form finansowania.
Marketing i komunikacja.

 • pomoc w opracowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa i produktu,
 • planowanie kampanii promocyjnych,
 • projektowanie i produkcja wydawnictw informacyjnych i promocyjnych,
 • przygotowanie zestawów materiałów promocyjnych dla przedstawicieli medycznych,
 • organizacja sympozjów naukowych, zjazdów, konferencji i wystaw,
 • programy edukacji pacjentów,
 • koordynacja działań w zakresie Public Relations.
Promocja na zlecenie.

 • rekrutacja przedstawicieli medycznych promujących określone leki danego producenta,
 • szkolenie przedstawicieli medycznych w zakresie; umiejętności sprzedaży, znajomości produktów, badania rynku i konkurencji,
 • określanie i weryfikacja grup docelowych oraz taktyki działania przedstawicieli,
 • monitorowanie efektywności i jakości pracy przedstawicieli.